WSZYSTKO, CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O SZKOLENIACH INDYWIDUALNYCH DLA BEZROBOTNYCH…

Szkolenia indywidualne dla bezrobotnych

W Urzędach Pracy właśnie rusza przyjmowanie wniosków na szkolenia indywidualne.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O szkolenie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy, dla których przygotowano Indywidualny Plan Działania (IPD) uwzględniający tę formę wsparcia, a zwłaszcza osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, jak i osoby uzupełniające kwalifikacje.

Jak długo może trwać szkolenie?

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w niektórych sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia nawet do 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych okres ten ulega wydłużeniu i może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia nawet do 24 miesiące.

Jakie wsparcie można uzyskać?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy sfinansuje szkolenie, pokrywając 100% kosztów szkolenia. Koszt szkolenia nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto będąc zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, po otrzymaniu skierowania na szkolenie, można otrzymać stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy), pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wyniesie co najmniej 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego wymiaru godzin wysokość stypendium oblicza się proporcjonalnie, nie może być ono jednak niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba skierowana na szkolenie może starać się także o zwrot kosztów (dojazdów, wyżywienia i noclegu – gdy szkolenie odbywa się w innym mieście niż Twoje miejsce zamieszkania)

Co musi zawierać wniosek?

Wniosek o skierowanie na szkolenie musi zawierać uprawdopodobnienia, które może przybrać 2 postaci.

a) oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po ukończonym szkoleniu (z wyłączeniem pracodawcy, u którego wnioskodawca pracował bezpośrednio przed uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej) lub

b) oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 

Ponadto należy uzasadnić celowość szkolenia.

Wnioskodawca we wniosku wskazuje interesujący go program szkolenia i firmę szkoleniową (nie oznacza to Urząd wybierze właśnie tę firmę).

Potrzebujesz pomocy w określeniu programu szkolenia? Chcesz uzyskać od nas plan szkolenia przed złożeniem wniosku? Napisz do nas!


Tagged , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *